Pomoč družinam v stiski

POMAGAMO DRUŽINAM V STISKI

Družine v programu Veriga dobrih ljudi pomoč prejmejo na enem mestu

Želja in cilj programa Veriga dobrih ljudi je s programom opolnomočenja nuditi pomoč družinam v stiski po vsej Sloveniji.

Za Verigo stojimo Anita Ogulin in sodelavci ZPM Ljubljana Moste-Polje. Iz izkušenj vemo, da je najučinkoviteje, če družina pomoč prejme na enem mestu. 

Naš program opolnomočenja zato temelji na štirih stebrih pomoči in pomaga družinam v stiski, da se izvijejo iz primeža revščine, tako da okrepijo svoje kompetence, najdejo pogum za reševanje nastale situacije in znova postanejo aktiven člen naše družbe.

Štirje stebri programa opolnomočenja so

FINANČNA IN MATERIALNA POMOČ

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

PSIHOSOCIALNA POMOČ IN ZDRAVJE

STROKOVNO VODENJE IN KREPITEV FUNKCIONALNIH KOMPETENC

Finančna in materialna pomoč družinam v stiski

Družine v našem programu so pogosto finančno in materialno povsem izčrpane. Zato najprej naredimo finančni načrt in po potrebi poravnamo najnujnejše življenjske stroške in dolgove, da preprečimo izvršbe in dodatne stroške. Če je treba, organiziramo dobrodelni sklad in zbiramo namenska sredstva za kritje dolgov ali ureditev najnujnejših bivalnih razmer.

Šoloobvezne otroke po potrebi vključimo v program Botrstva v Sloveniji, da jim omogočimo boljše priložnosti za rast in razvoj. Hkrati pa družine v našem programu enkrat mesečno oskrbimo tudi s paketom karseda zdrave hrane.

Brezplačna pravna pomoč

Finančna stiska je pogosto povezana s pravnimi in birokratskimi zapleti. Marsikdo zato obupa pri uveljavljanju institucionalne pomoči, ki je v Sloveniji na voljo.

Zaradi vedno večjih potreb po tovrstni pomoči smo ustanovili Enotno pravno točko, ki je namenjena reševanju socialne problematike najbolj ogroženih družin. Zajema predvsem področja stanovanjske problematike in uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev kot pomoč družinam v stiski.

Enotna pravna točka

Psihosocialna pomoč in zdravje

Posameznim članom družine v stiski omogočamo terapevtsko pomoč za obvladovanje nastale situacije, čustveno podporo in pomoč pri izgubi motivacije. Hkrati družino vključimo v delavnice o zdravju in zdravi prehrani, saj je celostno zdravje ključnega pomena za dolgoročen uspeh.

Izvajanje programa Psihosocialna pomoč in zdravje omogoča Krka – Partnerica za zdravje.

Krepitev funkcionalnih kompetenc

Vsaka družina v programu Veriga dobrih ljudi sodeluje s strokovnim sodelavcem, ki jo usmerja, spremlja njen napredek in jo v sklopu izdelanega načrta vključuje v različne podporne stebre programa. Med njimi so tudi delavnice za krepitev funkcionalnih kompetenc:

Kako Veriga dobrih ljudi deluje

CELOSTNA OBRAVNAVA

Družina takoj in na enem mestu prejme materialno, finančno, pravno in psihosocialno pomoč, ki je edina pot do učinkovitega reševanja revščine.

OSEBNI STIK Z DRUŽINAMI

Naša ekipa spremlja situacijo in napredek družine, jim stoji ob strani, z vsemi družinskimi člani opravlja razgovore ter izvaja obiske na terenu.

SODELOVANJE

Sodelujemo s CSD-ji in drugimi strokovnimi službami, donatorji, mediji, odločevalci in posamezniki. Vsak člen v Verigi je pomemben.

LASTNA BAZA DRUŽIN

Vsaka družina v programu je preverjena. V program jih vključimo na predlog strokovne službe ter na podlagi razgovorov in obiskov na terenu.

Postanite člen Verige dobrih ljudi

Pomagajte kot posameznik

S finančno in materialno donacijo lahko družinam v stiski pomagate tudi vi.


Pomagajte kot podjetje

Naj vaše podjetje z donacijami postane ključni člen uspešnega delovanja Verige dobrih ljudi.

 

Potrebujem pomoč

Če ste v situaciji, iz katere ne vidite izhoda, se nemudoma obrnite na nas.